PROFESSIONALISERING

De snel veranderende omgeving stelt nieuwe eisen aan de organisatie en bedrijfsvoering. Hoe komen we tot een sterke aanspreekbare multidisciplinaire organisatie? Willen we ‘virtueel’ met elkaar samenwerken of vanuit één gebouw? Hoe tillen we onze organisatie naar een hoger plan? Hoe ontwikkelt de zorgvraag zich? Hoe geef je vorm aan wijkgerichte zorg? Vier projecten uit de regio.

 

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

VISIE OP DE REGIO

BOUWEN AAN SAMENWERKEN

ZORG IN DE WIJK: HOE DOE JE DAT?

INSTRUMENT VOOR MEER REGIE

Visie professionalisering
De toenemende complexiteit vraagt veel van de eerstelijnszorgaanbieder en er komt veel op hen af. Het veranderende zorglandschap en financieringsstelsel vraagt om een toekomstbestendige organisatie van de zorg. Goede betaalbare zorg dicht bij huis. Dat vraagt om een sterke eerste lijn en integratie van het zorgaanbod. Een eerste lijn waarin verschillende zorgverleners structureel met elkaar samen werken. Als samenwerkingsverband zijn zij herkenbaar en aanspreekbaar voor andere samenwerkingspartners, zoals ziekenhuizen, gemeenten, welzijnsorganisaties en thuiszorg. Samen komen zij tot een integraal zorgaanbod voor kwetsbare groepen in een wijk. Dit alles vanuit de gedachte van Triple Aim: gecombineerd werken aan betere kwaliteit van zorg, toename van gezondheid tegen lagere kosten.

Maar het organiseren in een complexe en snel veranderende omgeving stelt nieuwe eisen aan je organisatie en bedrijfsvoering. Hoe komen we tot een sterke aanspreekbare multidisciplinaire organisatie? Hoe organiseren en financieren we zorgvernieuwing? Hoe komen we tot een programmatische aanpak voor onze populatie en waartoe moet het leiden? Willen we ‘virtueel’ met elkaar samenwerken of vanuit gezamenlijke huisvesting? Hoe gaan we om met de eisen van de zorgverzekeraar? En hoe maken we de meerwaarde van onze inzet zichtbaar?

Rol Raedelijn
Organisatievorming, zorgvernieuwing, programmatische aanpak en bedrijfsvoering en huisvestigingsvraagstukken zijn belangrijke vraagstukken binnen professionalisering van de eerste lijn. Raedelijn biedt zowel strategisch, tactisch als operationeel advies bij al deze terreinen.

Wij kennen de eerste lijn goed en we kennen het lokale en regionale speelveld goed. We zien de behoefte aan duiding en beweging en kunnen hierin meerwaarde bieden en adviseren wat hierbij de goede en kansrijke initiatieven zijn. Vanuit onze ervaringen en op basis van zorgvraag maken we de vertaalslag naar inhoudelijke speerpunten in programmalijnen die passen bij wat de populatie in een bepaalde regio nodig heeft. Daarbij hebben we oog voor kansen in de richting van preventie en zelfmanagement. We omarmen daarbij het concept ‘positieve gezondheid’  van Machteld Huber, waarbij niet ziekte maar gezondheid en welbevinden centraal staat. Dat brengt de zorgverlener in de rol van coach en gericht op hoe de patiënt met een aandoening invulling kan geven aan een zinvol bestaan.

Proactieve rol naar eerstelijnssamenwerkingsverbanden en zorggroepen
We zetten in op diverse professionaliseringstrajecten waarin wij een proactieve adviesrol in hebben. Wij zetten onze kennis over de populatie in om in cocreatie met zorggroepen een regioanalyse te realiseren. Bijvoorbeeld als onderlegger van hun meerjarenbeleid. Wij leveren strategisch advies bij bestaande eerstelijnssamenwerkingsverbanden om organisaties verder te professionaliseren.

“Willen we ‘virtueel’ met elkaar samenwerken of vanuit één gebouw? Hoe tillen we onze organisatie naar een hoger plan?”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden