Projecten – Integrale wijkaanpak Amersfoort

 

AMERSFOORT: HANDEN INEEN VOOR EEN GEZONDE WIJK

Amersfoort gaat voor gezond en vitaal. Verbeteren van gezondheid, leefstijl en welzijn van bewoners staan voorop. Dat vraagt om een integrale wijkaanpak. Samenwerking is het sleutelwoord. Binnen de eerste lijn, maar ook met andere partners in de wijk zoals het wijkteam, de wijkverpleegkundige en andere wijkinitiatieven. Ouderenzorg, jeugd, GGZ, zelfmanagement, preventie en leefstijl zijn thema’s waarin eerste lijn en gemeente samen moeten optrekken.

In Amersfoort gebeurt het. De Gezonde Wijkaanpak is onderdeel van het convenant ‘Een gezond en vitaal Amersfoort’ van de gemeente en Achmea. Raedelijn adviseert en begeleidt de eerste lijn en deze gemeente bij het vormgeven van een integraal gezondheidsbeleid bij een aantal projecten. Drie projecten uitgelicht:

Project – Orion straalt : zorg en welzijn in de wijk

Zorg in de wijk goed en efficiënt inrichten, dát is de ambitie van gezondheidscentrum Orion uit Schothorst en de Koppel. En daarom werkt het gezondheidscentrum in de Amersfoortse wijken samen met welzijn. Een mooi voorbeeld rondom ouderenzorg is de samenwerking met woonzorgcentrum De Koperhorst. De eerste successen zijn geboekt. Op het gebied van leefstijl, ouderenzorg en GGZ blijkt dat de gecombineerde aanpak van eerstelijnszorgverleners bij Orion zijn vruchten afwerpt.

Rol Raedelijn

Elkaar ontmoeten is de eerste stap naar een integrale wijkaanpak. Elkaar leren verstaan en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en doelstelling is een belangrijk proces waarin Raedelijn begeleidt. Daarnaast onderzoekt Raedelijn de samenwerkingsmogelijkheden in Hagro-verband in de zorg voor kinderen, jeugdigen en gezinnen in Schothorst, de Koppel en Soesterkwartier.

Project – Kracht KeiVitaal zit in de samenwerking

Een andere succesverhaal is KeiVitaal. Een beweegprogramma waarbij een deelnemer onder professionele begeleiding werkt aan een gezonde en actieve leefstijl, waardoor de gezondheid verbetert. Het gaat om een gecombineerde aanpak van voeding, beweging en gedragsverandering. De kracht van het programma zit in de samenwerking van fysiotherapeuten, diëtisten en praktijkondersteuners en de doorstroming naar het reguliere sportaanbod. De verschillende zorgverleners hanteren allemaal dezelfde aanpak en hebben contact met elkaar over de deelnemers.

Rol Raedelijn
Het project startte in Amersfoort-Noord, maar wordt nu uitgebreid naar andere wijken in Amersfoort. Raedelijn onderzocht de haalbaarheid om het programma uit te breiden naar andere wijken en nam daarin de geleerde lessen van KeiVitaal Amersfoort-Noord mee. Raedelijn is projectleider, faciliteert de verbreding en adviseert bij de verbinding van de professionals met de buurtsportcoach en het wijkteam. Ook kijken we hoe de gezondheidswinst voor de cliënten beter gemonitord kan worden en zoeken we samen met de zorgprofessionals naar efficiënte manieren van onderlinge samenwerking en aansluiting met de gemeente Amersfoort.

Resultaten

Gezondheidswinst
  • Leefstijltraject nu mogelijk voor potentieel 84.000 bewoners
  • Gezondheidsverbetering: 70% beweegt blijvend meer
  • 50% doorstroom naar zelfstandig bewegen
  • Maatwerk voor de patiënt

Organisatie
  • Aansluiting bereikt tussen zorg, welzijn en wijkteam in drie wijken
Project – Zorg en welzijn trekken samen op in Amersfoort-Zuid

In Amersfoort-Zuid zijn de eerste stappen richting samenwerking gezet. In een wijk met een relatief hoog opleidingsniveau en inkomen, is de gezondheid over het algemeen goed. Toch zijn er ook buurten met een minder gunstige sociaal economische status, waar meer gezondheidsproblemen voorkomen. Er wonen relatief veel senioren, waarvan de helft aangeeft eenzaam te zijn. Andere speerpunten naast eenzaamheid zijn leefstijl, psychische problematiek en opvoedingsvraagstukken. Hier kunnen zorg en welzijn mooi met elkaar optrekken.

Eerste stap
Ontmoeten, ervaring uitwisselen en speerpunten formuleren voor een integrale wijkaanpak. Dat stond op de agenda van de bijeenkomst in Amersfoort-Zuid. Meer dan tachtig zorg- en welzijnsprofessionals ontmoetten elkaar en daarmee is voorzichtig de eerste stap richting samenwerking gezet. Samenwerken begint met elkaar leren kennen én elkaar weten te vinden.

Rol Raedelijn
Door de bijeenkomst is een eerste basis gelegd voor het concretiseren van de samenwerking tussen preventie, wijkteam, eerste lijn en huisartsen in Amersfoort-Zuid. Raedelijn begeleidde de werkgroep Gezonde Wijkaanpak Amersfoort-Zuid bij het organiseren, vorm en inhoud geven aan de wijkbijeenkomst. Bij de vervolgbijeenkomst in juni 2015 staat ontmoeting centraal, naast het verder verdiepen van de speerpunten en het formuleren van gezamenlijke acties.

Meer informatie
Heeft u vragen over de projecten in Amersfoort? Of wilt u zelf aan de slag met een integrale wijkaanpak? Neem contact op met Marlou Pijnappel-Clark, M. 06 52 67 48 28.

Tip: Stappenplan voor samenwerking

Resultaten

Gezondheid
  • Verwijzing vanuit zorg mogelijk naar welzijn en burgerinitiatieven voor 22.000 inwoners
  • Draagvlak voor een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid, leefstijl, opvoeding en GGZ
  • Gerichte en snellere verwijzing

Organisatie
  • Groei van het wijknetwerk naar 80 professionals
  • Structurele samenwerking van 7 organisaties op het gebied van zorg en welzijn
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden