Eerste lijn – project Professionalisering

 

MEER STRUCTURELE SAMENWERKING: MEER AANSPREEKBAARHEID

De eerste lijn professionaliseert. Steeds meer zorgverleners gaan structureel samenwerken, organisaties groeien en de eerste lijn wordt hierdoor steeds beter herkenbaar en aanspreekbaar. Om toegankelijke zorg dichtbij huis te bieden moeten huisartsen niet alleen met elkaar samenwerken, maar ook met welzijn, wonen en gemeenten. Daarom is het nodig dat zij zich organiseren en professionaliseren. Dat doen zij onder andere in GEZ-organisaties. GEZ staat voor Geïntegreerde EerstelijnsZorg. In bijna alle Utrechtse wijken zijn inmiddels GEZ-organisaties gevormd. In 2013 zijn dat er opnieuw vijf. Eén daarvan is Stichting Hoograven Beter. Zie project uitgelicht.

Rol Raedelijn
In 2008 sloten de gemeente en het toenmalige Agis het convenant ‘Utrecht Gezond’, met de focus op achterstandswijken. Een gezonde wijkaanpak is één van de manieren om zorg en welzijn te verbinden. Maar dat kan alleen met een georganiseerde en aanspreekbare eerste lijn. En daarom zet Raedelijn zich sinds 2008 in voor de professionalisering en het versterken van de eerste lijn door onder andere GEZ. Het resultaat? In bijna alle Utrechtse wijken zijn inmiddels GEZ-organisaties gevormd. Raedelijn speelde een belangrijke rol in de professionalisering van het Utrechtse zorglandschap. In het kader van de nieuwe huisartsenfinanciering en de samenwerking met zorggroepen richt Raedelijn zich op het doorontwikkelen van GEZ-organisaties.

“Ik praat nu namens 35.000 patiënten van Utrecht Oost… Ik ben een partij als het gaat om praten met de gemeente”

 

Jack Muller, huisarts

 

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

VIER VRAGEN OVER GEZ

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

1. Professionalisering door GEZ. Wat is GEZ?

GEZ staat voor Geïntegreerde EerstelijnsZorg. Dat betekent dat verschillende beroepsgroepen uit de eerste lijn structureel en nauw samenwerken om multidisciplinaire zorg in hun wijk te verlenen. Dit doen ze door een focus te leggen op bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met depressie of kinderen met overgewicht) en ontwikkelen daarvoor een onderlinge aanpak en stemmen deze af. Een GEZ-organisatie is een (juridisch) aanspreekbare organisatie. Voor de zorgverzekeraar, maar ook voor de patiënt en samenwerkingspartners in de omgeving.

2. Wat zijn de voorwaarden?

GEZ kent een aantal instapvoorwaarden. Zoals voor de kwaliteit van registratie van chronische zorg (heb je je patiënten voldoende in beeld en registreer en monitoor je dit?) en de service- en patiëntgerichtheid (is de praktijk bijvoorbeeld goed   – telefonisch – bereikbaar en kan je snel terecht?). De pre-GEZ-fase biedt de mogelijkheid om hier naartoe te groeien. Om pre-GEZ te contracteren met de verzekeraar moeten de deelnemende huisartsen minimaal 8000 patiënten bedienen. In de pre-GEZ-fase moeten de huisartsen een kernteam vormen van minimaal twee andere beroepsgroepen. In de GEZ-fase zijn dat er drie.

3. Waarom GEZ?

Door de samenwerking te organiseren en te structureren zijn zij als – juridische en dus formele – organisatie beter aanspreekbaar en krijgt de patiënt beter afgestemde zorg. Daarnaast weten partijen als welzijn, thuiszorg maar ook ziekenhuizen aanspreekbare organisaties beter te vinden en dat maakt het makkelijker om afspraken te maken.

4. Wat levert het op?

  • Samenhangende gebiedsgerichte zorg die resultaten oplevert voor patiënten.
  • Een aanspreekbare organisatie.
  • Verbetering service- en patiëntgerichtheid.
  • Substitutie: door helder verwijsbeleid en samenwerking met de tweede lijn.
  • Meer regie en verantwoordelijkheid bij de patiënt: zelfmanagement.

Eerste lijn – project Professionalisering

 

SAMEN AAN DE SLAG MET EEN GEBIEDSGERICHTE WIJKAANPAK

Samen zorgprogramma’s ontwikkelen en samen met Gezondheidscentrum Hoograven en Lunetten – twee praktijken van een andere GEZ-organisatie – een gebiedsgerichte aanpak voor de hele wijk ontwikkelen. Dat is de doelstelling van de Stichting Hoograven Beter. Raedelijn adviseerde en begeleidde de stichting in 2013 om te komen tot GEZ en is nu als coördinator verbonden aan de stichting.

Huisartsenpraktijk Detmoldstraat, Hoogravense apotheken en fysiotherapiepraktijk Haalboom en Van der Kleij vormen samen de stichting. Een GEZ-organisatie ontstaat niet van vandaag op morgen. Om te komen tot pre-GEZ doorliepen zij een aantal stappen.

“De voortvarende manier waarop Renée werkt, geeft ons veel vertrouwen in de toekomst.”

 

Hugo van Dijk, huisarts

Stappenplan
Na de kennismaking met de doelstellingen en de inhoud van pre-GEZ kan de voorbereiding beginnen. In de voorbereidende fase werden samenwerkingsafspraken gemaakt en is gekozen voor een rechtsvorm: in dit geval een stichting. Maar ook praktische zaken zoals een inschrijving bij de KvK en een AGB-code kwamen aan de orde. In de uitvoerende fase ging veel aandacht uit naar het gesprek over de ambities. Dat werd uiteindelijk vertaald naar een Plan van Aanpak en een begroting. Deze randvoorwaarden zijn de basis voor de verdere ontwikkeling.

Zorginhoudelijke ambities
De gebiedsanalyse is een belangrijk onderdeel van het proces. Het laat zien hoe de wijk eruit ziet. Het geeft inzicht in de demografische kenmerken, zorgvraag en zorgaanbod in het gebied. Op basis van de uitkomsten werd een keuze gemaakt voor deelprojecten. Zorginhoudelijk richten de ambities zich onder andere op een beweegprogramma voor artrose een proactieve aanpak van depressie, registratie en medicatieveiligheid bij 65-plussers en ketensamenwerking voor kinderen met overgewicht.

Rol Raedelijn
Raedelijnadviseur Renée Geerse blijft ook in 2014 in de rol van pre-GEZ-coördinator verbonden aan de stichting. Huisarts Hugo van Dijk: “Renée is bij alle bestuursvergaderingen, ze bereidt ze voor en begeleidt de inhoudelijke trekkers van de deelprojecten waar wij ons als GEZ-organisatie mee bezighouden. Ze houdt de gang er goed in. De voortvarende manier waarop Renée werkt, geeft ons veel vertrouwen in de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat Raedelijn ons goed kan begeleiden bij het ingewikkelde traject van het samengaan van twee GEZ-organisaties met een andere organisatiestructuur en historie.”

Meer informatie?
Heeft u vragen over samenwerking in de eerste lijn?
Neem contact op met Renée GeerseM 06. 50 25 48 55.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden