Ons werk in 2018

Februari

Succesvolle evaluatie van 2 jaar GezondVeluwe opgeleverd
De input hiervoor komt uit het dashboard van GezondVeluwe en interviews met bestuurders en professionals. Om deze informatie kenbaar te maken met het grotere publiek werd een infographic gerealiseerd. Raedelijn was binnen deze evaluatie projectleider.

Download pdf

Kick-off partnership Mariahoek
Drie projecten persoonsgerichte zorg starten. Zorgverleners leren van elkaar hoe zij zelf nieuwe beweging organiseren in hun eigen praktijken. Raedelijn is aanjager en procesbegeleider.

Maart

Succesvolle Working breakfast Septet
Het palliatieve consortium Septet kent inmiddels een stevig fundament dat gestoeld is op de netwerken palliatieve zorg. Om de managers van de zorgorganisaties meer te betrekken werd in maart 2018 een succesvolle bijeenkomst georganiseerd. Ruim 40 managers kwamen bijeen om op een interactieve manier na te denken over de implicaties van het kwaliteitskader Palliatieve Zorg.

Start scholing ‘Voer eens het andere gesprek’
Bij de gezondheidscentra in modelwijk Leidsche Rijn leeft de behoefte aan het voeren van een ‘ander’ gesprek met patiënten. Een scholing wordt gestart met behulp van 3D model of het gespreksmodel vanuit positieve gezondheid. Raedelijn is procesbegeleider in de totstandkoming van de scholingsopzet.

April

Samenwerkingsovereenkomst ZaOK gesloten
Vanuit een meerjarige samenwerking in de geboortezorg groeien de eerstelijnsprofessionals toe naar een nauwe samenwerking met het sociaal domein. De samenwerkingsovereenkomst ZaOK gesloten (zorg voor a.s. moeder en kind) legt de verbinding tussen zorg en sociaal domein. Raedelijn is aanjager en procesbegeleider.

Partnership persoonsgerichte zorg
Met het eerstelijns samenwerkingsverband ‘Utrecht Oost GEZond’ wordt een Partnership persoonsgerichte zorg aangegaan. Raedelijn spart met bestuurders over hoe verder te bouwen aan een toekomstbestendige wijkorganisatie en ondersteunt de eerstelijns professionals in de bezinning over de impact die ze willen behalen op gezondheidsvraagstukken aan de hand van persona’s.

Juni

Bezoek Hugo de Jonge GezondVeluwe
Minister Hugo de Jonge van VWS lanceert op 18 juni 2018 zijn actieprogramma Langer zelfstandig thuis tijdens een werkbezoek aan GezondVeluwe. De minister ziet GezondVeluwe als een goed voorbeeld van wat hij voorstaat in zijn actieprogramma.

Download pdf

Start eerste dialoogtafels artrosezorg Noordwest Utrecht
Het Artroseproject ‘Betere artrosezorg Noordwest Utrecht’ groeit toe naar intensieve samenwerking met patiënten. Professionals leren van patiënten en ontdekken een nieuwe dimensie binnen hun werk. In juni startten de eerste dialogen van patiënten en zorgverleners, intensief begeleid door raedelijn en in samenwerking met Zorgbelang Inclusief.

Juli

Samenwerkingsovereenkomst EMC
Een samenwerkingsovereenkomst EMC wordt opgestart. Voor ontwikkeling van positieve gezondheid/positieve psychologie in de eerstelijns medische centra. EMC Nieuwegein heeft een lange historie van samenwerking en wil door deze samenwerking met raedelijn een vernieuwende impuls geven aan hun professionele werk. Raedelijn is sparringpartner en adviseur.

September

Intentieverklaring getekend voor betere zorg kwetsbare ouderen
Zorginstellingen, gemeenten, huisartsen en Zilveren Kruis gaan nauwer samenwerken om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in de regio Zuidoost Utrecht te verbeteren. Zij tekenden een intentieverklaring en maakten afspraken om de zorg voor ouderen in crisissituaties beter te stroomlijnen. Raedelijn bracht als kwartiermaker de partijen in Zuidoost Utrecht bij elkaar. Nu zetten we in op het door ontwikkelen van een duurzaam regionaal netwerk met concrete resultaten.

Gemeenschappelijke medische consulten opgezet
In het partnership ‘persoonsgerichte zorg’ met Gezondheidscentrum Mariahoek leren zorgverleners van en met elkaar hoe zij zelf ‘nieuwe beweging’ organiseren in hun eigen praktijken. Dit mondt onder andere uit in de opzet van groepsconsulten voor diabetespatiënten. Diabetespatiënten leren van elkaars verhalen en kiezen zo voor gezond gedrag. De impact van de groepsconsulten wordt gemeten.

Oktober

Opening Centrum voor Levensvragen
Het Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek wordt geopend. Vanaf nu kunnen mensen die thuis wonen en te maken krijgen met vragen en dilemma’s over de zin van het bestaan hier terecht. Het centrum is ook een vraagbaak voor professionals en vrijwilligers.

Raedelijn ontwikkelde de businesscase, was projectleider bij de implementatiefase en is nu betrokken als adviseur.

Succesvol gebruik OZOverbindzorg
Binnen het netwerk GezondVeluwe werken alle huisartsenpraktijken en een groot aantal andere professionals nauw samen aan de zorg en ondersteuning voor ouderen, met succesvol gebruik van het communicatieplatform OZOverbindzorg. Raedelijn is met meerdere adviseurs betrokken, onder meer projectleider ontwikkeling en implementatie ouderenteams en OZOverbindzorg. De samenwerking is vanaf 1 januari 2019 geborgd in een multidisciplinaire expertgroep ouderenzorg.

Gooise paramedici verenigd
Een bijzondere samenwerking tussen twee bestaande Verenigingen van Fysiotherapeuten en Diëtisten leidt tot de oprichting van de eerste regionale Paramedische Vereniging Gooi-en Omstreken, kortweg de PVGO. Een eerste stap naar intensieve samenwerking in de regio is gezet.

Partnership Lopik
Lopik wil met raedelijn een preventief gezondheidsthema uitwerken en kiest voor het grote probleem van alcoholgebruik onder jongeren 18-. Lopik wil een community-aanpak ontwikkelen en samen optrekken met raedelijn. Raedelijn is adviseur, sparringpartner en legt verbindingen tussen zorg, welzijn en sociaal domein.

Start van de Regiotafel
Samenwerking huisartsen bestuurders en Zilveren Kruis, toetst en adviseert onder begeleiding van raedelijn 37 innovatieprojecten in de huisartsenzorg.

November

10 nieuwe PaTz-groepen
Mede met hulp van de Regiotafel-gelden zijn er in 2018 10 nieuwe PaTz-groepen (palliatieve thuiszorg groepen) gestart in Midden-Nederland (normaal zijn dit er max. 5 per jaar). Midden-Nederland telde daarmee in totaal 30 actieve PaTz-groepen. PaTz-groepen dragen bij aan vermindering van het aantal opnames van patiënten in de terminale fase. Bovendien: kortere lijnen tussen huisartsen/ wijkverpleging, die door middel van de PaTz-groepen hun kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg vergroten. Raedelijn was lid van Taakgroep PaTz Midden-Nederland die nieuwe PaTz-groepen helpt starten. Bovendien was raedelijn initiatiefnemer om met 2 huisartsen een aanvraag bij de Regiotafel te doen

December

Start verandertraject SGU
SGU is ondersteund door raedelijn bij wijkgericht samenwerken met buurtteams. SGU maakt de keuze voor welke cliëntgroepen de samenwerking geïntensiveerd wordt. Een maatschappelijke businesscase wordt gemaakt. Om ruimte te maken voor deze samenwerking start een proces van taakherschikking (huisartsen, POH, praktijkassistenten).

Resultaten pilot valpreventie Woerden gepresenteerd
Minder valongevallen bij ouderen en meer aandacht voor valpreventie. Dat was de ambitie van de pilot Valpreventie in de gemeente Woerden. Een groep ouderen werd gescreend en kreeg advies en begeleiding op maat. De pilot kende een vliegende start en krijgt in het nieuwe jaar een vervolg.

Symposium DuurSaam Houten gevierd
Ruim 100 professionals, managers en bestuurders van de samenwerkende organisaties kwamen op 10 december jl. bijeen in het Theater aan de Slinger in Houten. Onder het motto “Goed oud worden in Houten” zijn op deze avond de successen van DuurSaam Houten gevierd: de samenwerkingsafspraken tussen professionals in zorg en welzijn als fundament, met goede (digitale) communicatie als bindmiddel. De verhalen van ouderen en professionals ter illustratie zijn verzameld in een e-book. Raedelijn heeft met een team van 4 adviseurs een essentiële bijdrage hieraan geleverd.

Download e-book

Aanvraag regioanalyse goedgekeurd
Door Bestuurscommissie Zorgverzekeraars Nederland is de aanvraag die wij bij Vektis hebben ingediend goedgekeurd. Een aanvraag om met partners in het netwerk Zuidoost Utrecht een regioanalyse op maat te realiseren Deze analyse is gericht op inzicht geven in patiënt- & verwijsstromen van (kwetsbare) ouderen. Deze samenwerking wordt in 2019 uitgevoerd. De rollen van raedelijn zijn in dit project: initiator en projectleider.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden