Eerste lijn – Ouderenzorg

 

OUDERENZORG VRAAGT OM SAMENWERKING IN DE KETEN

Het aantal ouderen neemt de komende jaren fors toe. In 2040 is een kwart van de bevolking vijfenzestig jaar of ouder. Hiermee stijgt ook de groep ouderen met complexe problematiek en de zorgbehoefte. Dit vraagt om samenwerking in de keten. Door de speerpunten uit het regeerakkoord ‘zo lang mogelijk zelfstandig leven en meedoen’, ‘zorg dichtbij’ en ‘voorkomen in plaats van genezen’ ontstaat er een verschuiving van de tweede naar de eerste en de nulde lijn. De zorgkosten moeten omlaag, dat vraagt om een andere inrichting van zorg en welzijn. Dat betekent meer samenwerken en gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Raedelijn heeft de kennis en ervaring in huis om professionals te adviseren over deze veranderingen in de organisatie van zorg.

Eerste lijn – project Ouderenzorg

 

SAMENWERKING ZORG EN WELZIJN: VOOR IEDEREEN EEN PLUS

Het project MENSplus is gericht op de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Centraal staat de inrichting van een gemeenschappelijke organisatie waarin gezondheidscentra structureel samenwerken met de gemeente en aanbieders van thuiszorg en maatschappelijke ondersteuning. Raedelijn heeft mogelijke samenwerkingsvormen uitgewerkt en gezamenlijk is gekozen voor een organisatie- en financieringsmodel. Dit model biedt een fundamentele basis en geeft een extra stimulans om sámen wijkgerichte zorg- en preventieprogramma’s verder te ontwikkelen en te versterken.

“Juist vanuit de rol als onafhankelijke adviseur met kennis van de nulde en de eerste lijn, kon Raedelijn een advies uitbrengen los van belangen.”

 

Raf Hirsch,
directeur Stichting Gezondheidscentra
De Bilt

raedelijn-jaarverslag-grafiek-de-bilt-west-small

raedelijn-jaarverslag-grafiek-de-bilt-oost-small

raedelijn-jaarverslag-grafiek-gemeente-de-bilt-small

raedelijn-jaarverslag-grafiek-nederland-small

Verbinden van zorg en welzijn
Uitgangspunt hierbij is om zorg en welzijn te verbinden, zodat er vanuit de burger één centrale toegang is voor complexe problematiek. Professionals van zorg en welzijn coördineren de zorgvraag en zoeken samen naar een integrale oplossing. Directeur Stichting Gezondheidscentra De Bilt Raf Hirsch: “Op die manier zijn zorg en welzijn echt verbonden. Dat voorkomt dubbelwerk en bespaart uiteindelijk geld. In het verleden werden bijvoorbeeld ouderen bezocht door de huisarts, maar ook door de ouderenadviseur van de gemeente.”

Gescheiden werelden
Zorg en welzijn zijn vaak twee gescheiden werelden, terwijl zij vaak werken aan dezelfde thema’s. Raedelijnadviseur Ad van Gorp: “Als het gaat om ouderen, jeugd, multiprobleemgezinnen en preventie is met een integrale aanpak echt winst te boeken. Door samen naar oplossingen te zoeken, versterk je elkaars expertise.” De organisaties in het project MENSplus zien dat en vragen aan Raedelijn om een organisatie- en financieringsmodel op te zetten.

Rol Raedelijn
“Het organisatiemodel werkt goed in de praktijk en het helpt ons om de resultaten te behalen,” vertelt Raf Hirsch. Daarnaast is Raedelijn een aantal keer klankbord voor de projectgroep geweest. Hirsch: “Juist vanuit de rol als onafhankelijke adviseur met kennis van zowel de nulde als de eerste lijn, kon Raedelijn een advies uitbrengen los van belangen.” Om inzicht te krijgen in de sociale, economische en gezondheidsaspecten in de wijk werd een wijkscan uitgevoerd. De samenstelling van de wijkpopulatie in samenhang met zorgbehoefte binnen de verschillende wijken werd hierdoor duidelijk. In de gemeente De Bilt wonen relatief veel ouderen. In Bilthoven is een grote samenhang tussen de hoge zorgconsumptie van huishoudelijke hulp (Wmo) en Verzorging (PV) en Verpleging uit de AWBZ.

Meer informatie
Wilt u aan de slag met ouderenzorg?
Neem contact op met Annet Woltjer, M 06. 11 04 40 51.
Heeft u vragen over de samenwerking met gemeente en welzijn?
Neem contact op met Anouk van Daelen, M 06. 52 67 48 28.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden